Vedtægter

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

§ 1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen
Enhedslisten – de rød-grønne. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune.

§ 2 – Formål
Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål og vedtægter.

§ 3 – Medlemskab
Medlemskab sker ved indbetaling af kontingent til Enhedslistens landsorganisation.

3.1
Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Middelfart Kommune er medlem af Enhedslisten
Middelfart, medmindre de har anmodet om at blive anmodet om at blive overflyttet til en anden
afdeling i Enhedslisten. Desuden kan medlemmer af Enhedslisten, der har bopæl andre steder, være
medlem af Enhedslisten Middelfart, hvis de har anmodet landskontoret om det.

3.2
Kontingent fastsættes af landsorganisationen Enhedslistens årsmøde.

3.3
Der afholdes som udgangspunkt medlemsmøde i afdelingen hver måned, dog mindst 2 gange hvert
halvår. Medlemsmøder indkaldes af afdelingsbestyrelsen, som sikrer, at alle medlemmer bliver
indbudt.

3.4
Valg af afdelingens repræsentanter til koordinerende instanser i Enhedslisten (fx
regionsbestyrelse, byledelse, delegerede til årsmødet og lign.) foretages på generalforsamling eller
på et medlemsmøde, hvor dette fremgår af den på forhånd udsendte dagsorden.

§ 4 – Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

4.1
Alle afdelingens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

4.2
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er afdelingens medlemmer.

4.3
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

4.4
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende
vedtægter – ved simpelt flertal.

4.5
Der føres referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Beslutningsreferatet
underskrives af referent og dirigent.

4.6
Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af april, indkaldes med mindst 3
ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Afdelingsbestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
  6. Budget for det kommende år
  7. Valg af afdelingsbestyrelse. Valg af mindst 1 suppleant
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

4.7
Forslag til dagsordenen og ændringsforslag til denne skal være afdelingsbestyrelsen i hænde
senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender indkomne forslag til
afdelingens medlemmer senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling.

§ 5.0 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af afdelingens medlemmer eller
flertal af afdelingsbestyrelsen skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.

5.1
Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af forslag til dagsorden til den
ekstraordinære generalforsamling med 14 dages varsel. Ændringsforslag til dagsorden skal være
afdelingsbestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen udsender evt. ændringsforslag til dagsorden til alle medlemmer umiddelbart efter
modtagelse.

5.2
Landsorganisationens Hovedbestyrelse og/eller forretningsudvalg kan i helt særlige situationer
indkalde til ekstraordinær generalforsamling i afdelingen.

§ 6 – Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen er afdelingens ledelse mellem generalforsamlinger med udgangspunkt i
medlemsmødernes beslutninger.

6.1
Afdelingsbestyrelsen består altid af et ulige antal og er på mindst 3 medlemmer.

6.2
Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv med minimum en kontaktperson og kasserer senest 14
dage efter valget.

6.2.1
Såfremt den der er kontaktperson eller kasserer ikke længere ønsker at påtage sig dette hverv,
udpeger bestyrelsen en anden blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

6.2.2
Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen og der ikke er suppleanter, der kan indtræde, og bestyrelsen bliver mindre end tre personer, eller af andre grunde ønsker supplering af bestyrelsen kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling eller afholde et medlemsmøde, hvor det fremgår af en dagsorden udsendt mindst 7 dage før mødet, at der er valg af nye bestyrelsesmedlemmer på dagsordenen.

6.3
Ordinære afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen.

6.4
Optagelse evt. af lån kræver indstilling fra afdelingsbestyrelsen og skal godkendes med mindst 2/3
flertal af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor dette punkt fremgår af den udsendte
dagsorden.

6.5
Over forhandlingerne i afdelingsbestyrelsen føres beslutningsreferat.

6.6
Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 7 – Kandidater til kommunalbestyrelse

7.1
Opstilling af kandidater til kommunalvalg foretages på en generalforsamling eller på et
afdelingsmøde, hvor opstilling fremgår af indkaldelsen. Samtidigt kan der fastsættes procedure for
opstilling og valg af opstillingsform.

7.2
Personer, der er opstillet af Enhedslisten Middelfart, er ansvarlige overfor Enhedslisten Middelfart
for at følge Enhedslistens politiske grundlag.

7.3
Personer, der bliver valgt, skal holde tæt kontakt med Enhedslisten Middelfart afdelingsbestyrelse
og følge afdelingens politiske beslutninger. Generalforsamlingen eller et medlemsmøde, hvor dette
punkt fremgår af den udsendte dagsorden, kan nedsætte en baggrundsgruppe, som følger det daglige arbejde i kommunalbestyrelsen.

§ 8 – Tegningsregler
Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren. Dog
kræver betalinger og overførsler af beløb over 1.000 kr. at såvel 106 kassereren som mindst et andet bestyrelsesmedlem underskriver

8.1
Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to
afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.

8.2
Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af min. 2/3 af
afdelingsbestyrelsen.

8.3
Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

§ 9 – Foreningens formue
For afdelingen hæfter alene dens formue.

9.1
Afdelingen får sine midler fra medlemskontingent – partiskat fra medlemmer af afdelingen, der
får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen – indsamlinger og frivillige
bidrag.

§ 10 – Regnskab
Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

10.1
Regnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen.

10.2
Regnskabet fremlægges på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter
regnskabets afslutning.

§ 11 – Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3-dels flertal af de fremmødte på en
generalforsamling.

§ 12 – Opløsning
Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og
afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

12.1
Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde
landsforeningen Enhedslisten.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Middelfart d. 30. september 2013
Ingelise Bech Hansen og Jesper Kiel.