Økonomi

Kommunens økonomi

Kommunens indtægter er sammensat af statslige bidrag, udligninger, indkomstskatter, kommunal grundskyld, erhvervsafgifter, samt takster og gebyrer. Enhedslistens politik er, som i alle andre sammenhænge, at de bredeste skuldre skal bære den største byrde.

Flere arbejdspladser og flere indbyggere betyder også flere indtægter til kommunen. De indtægter skal vi kunne bruge på at sikre en høj grundlæggende velfærd i kommunen. 

Derfor arbejder vi nationalt for afskaffelse af budgetloven, som fastsætter en øvre grænse for de kommunale driftsudgifter. Lokalt må vi i fællesskab skubbe og skrue på grænsen -alt hvad vi kan.

Fællesskabets penge skal ikke være med til at undergrave menneske- og arbejdstagerrettigheder.  Tværtimod skal vi som kommune gå forrest i kampen for disse. Fællesskabets penge skal derfor investeres efter de højeste etiske standarder.

Enhedslisten arbejder for:

  • at kommunen ikke skal investere i eller samarbejde med virksomheder, der tjener penge på overtrædelse af internationale konventioner eller er involveret i hvidvask.
  • at kommunens indkøbspolitik skal stille de højest mulige krav til leverandørerne om overholdelse af bl.a. ILO-konventionerne om arbejdstageres rettigheder og krav om at leve op til miljømæssigt og socialt ansvar. 
  • at kommunen ikke gør brug af firmaer, der anbringer deres penge i skattely, eller som er engageret i produktion af fossil energi.
  • at kommunen altid skal høre fagbevægelsen, når arbejdstager anliggender er på dagsordenen.

Sammenlignet med de fleste andre af landets kommuner er Middelfart økonomisk velstillet. 

Enhedslistens prioriteter inden for den gode kommunale økonomi er først og fremmest at sikre et godt serviceniveau og gode arbejdsvilkår for medarbejderne. Dertil kommer et anlægsbudget som rummer de nødvendige ud- og nybygninger til gavn for de mange.

Det kommunale selvstyre er i praksis meget begrænset. Enhedslisten arbejder både nationalt og lokalt for at øge selvstyret og give kommunerne mere magt over økonomien, så vi i højere grad selv kan bestemme over vores økonomi. Det indebærer også størst mulig lempelse, helst afskaffelse, af lofterne for serviceudgifter og anlægsaktiviteter m.v.

For Enhedslisten er skatten et redskab til at skabe velfærd og omfordeling. Derfor er Enhedslisten som udgangspunkt modstander af højere kommuneskat. Hverken en lav eller en høj skat er et mål i sig selv. Da den kommunale skat er proportional, vil en forhøjelse af skatteprocenten ramme de laveste indkomster hårdest. Derfor er det højst usandsynligt at Enhedslisten ville lægge stemmer til øget kommuneskat, da dette vil kræve at der sikres social kompensation til lavindkomstgrupper.

Men vi kan stå i en situation, hvor det ikke er muligt at foreslå et budget inden for de rammer, som regeringen har lagt for kommunens økonomi – og hvor udfordringen derfor er at arbejde for at “sprænge rammerne”.